៤៤

វីដេអូ

ហាង Teapresso មនុស្សយន្ត គ្រឿងបរិក្ខារស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញ

ឆ្នាំ 2022 មកដល់ថ្មី រោងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេខ្នាតតូចដែលលក់ដាច់ដោយផ្ទាល់

Robot Barista Embedded Workstation

ហាងកាហ្វេមនុស្សយន្ត

ហាងកាហ្វេមនុស្សយន្តខ្នាតតូច MOCA

ឆ្នាំ 2022 មកដល់ថ្មី រោងម៉ាស៊ីនកិនកាហ្វេខ្នាតតូចដែលលក់ដាច់ដោយផ្ទាល់

Robot Latte Barista

CINOZoEv_G8

Robot Ice Cream និង Juice Kiosk